Titel
Sidestory of Gundam Zeta
Japanisch サイドストーリーオブガンダムZ(ゼータ)
Informationen
Manga
Status
Japanisch 01.03.1987 - 01.02.1988

Sidestory of Gundam Zeta